O projekcie

Image 1

Geneza projektu

Projekt „Budowa kujawsko-pomorskiego systemu udostępniania elektronicznej dokumentacji medycznej – I Etap” jest bezpośrednią kontynuacją projektu „e-Usługi – e-Organizacja – pakiet rozwiązań informatycznych dla jednostek organizacyjnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego”, modułu e-Zdrowie, przeprowadzonego w poprzednim okresie programowania 2007 – 2013.

Image 1

Geneza projektu

Projekt „Budowa kujawsko-pomorskiego systemu udostępniania elektronicznej dokumentacji medycznej – I Etap” jest bezpośrednią kontynuacją projektu „e-Usługi – e-Organizacja – pakiet rozwiązań informatycznych dla jednostek organizacyjnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego”, modułu e-Zdrowie, przeprowadzonego w poprzednim okresie programowania 2007 – 2013.

Celem realizacji modułu e-Zdrowie projektu  „e-Usługi – e-Organizacja – pakiet rozwiązań informatycznych dla jednostek organizacyjnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego” była poprawa funkcjonalności szpitali będących Partnerami Projektu oraz podniesienie poziomu świadczonych usług poprzez zastosowanie technologii ICT, w tym w szczególności poprzez realizację zadań związanych z:

 • Modernizacją i uzupełnieniem infrastruktury teleinformatycznej (sieciowej i serwerowej) w szpitalach.
 • Dostarczeniem i wdrożeniem systemów informatycznych wspomagających diagnostykę obrazową (system RIS i PACS) wraz z niezbędną infrastrukturą teleinformatyczną (serwery i pamięć masowa)  i medyczną (systemy CR).
 • Dostarczeniem i uzupełnieniem szpitalnych systemów informatycznych (typu HIS – w zakresie części białej) wraz z niezbędną infrastrukturą teleinformatyczną (serwery i pamięci masowe).
Image 1

Cel projektu

Głównym celem projektu jest podniesienie jakości i poprawa dostępu do usług medycznych świadczonych na rzecz społeczeństwa dzięki wykorzystaniu nowoczesnych technologii informacyjnych poprzez stworzenie infrastruktury technicznej, informatycznej i środowiska, które pozwolą na wprowadzenie specjalistycznych e-usług w ochronie zdrowia.

Korzyści płynące z realizacji projektu

Dla podmiotów leczniczych

 • podwyższenie skuteczności opieki medycznej i jakości usług medycznych świadczonych w regionie,

 • skrócenie czasu obsługi pacjenta, usprawniony obieg dokumentów, czyli szybki i bezpieczny dostęp do dokumentów medycznych pacjenta, w dłuższej perspektywie nawet jeżeli był leczony w innym podmiocie leczniczym,

 • zmniejszenie kosztów operacyjnych,

 • usprawnienie komunikacji na linii pacjent – podmiot leczniczy / podmioty lecznicze.

Dla Pacjentów

 • usprawniony proces komunikacji z zakładem opieki zdrowotnej, czyli poprawa dostępu mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego do informacji i usług z zakresu ochrony zdrowia,

 • ułatwienie i przyspieszenie dostępu do świadczeń medycznych,

 • dostęp do swojej, kompletnej dokumentacji medycznej online za pośrednictwem portalu pacjenta

 • zwiększenie stopnia wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w życiu codziennym mieszkańców regionu, co wpłynie na wzrost uczestnictwa mieszkańców w życiu publicznym, a w konsekwencji polepszenie jakości życia obywateli regionu

Informacje o projekcie

103.948.382,18 zł w tym dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 – 88.356.124,85 zł oraz ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Partnerów Projektu – 15. 592.257, 32 zł.

RPKP Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020
RPKP.02.00.00 Cyfrowy region
RPKP.02.01.0 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych

18.12.2017 – 31.12.2023

Mieszkańcy oraz jednostki ochrony zdrowia Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Produkty projektu

© 2024 Urząd Marszałkowski Województwa
Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu
Departament Cyfryzacji