Pozytywna ocena merytoryczna wniosku o dofinansowanie projektu Infostrada Kujaw i Pomorza

Zgodnie z obowiązującymi procedurami przyjętymi w instrukcji wykonawczej Instytucji Zarządzającej RPO WK-P projekt „Infostrada Kujaw i Pomorza” został już oceniony pod względem formalnym i merytorycznym w wynikiem pozytywnym, w związku z czym należy uznać, iż spełnia on kryteria przyjęte przez Komitet Monitorujący RPO WK-P i może być zrealizowany.
Została również podjęta uchwała nr 42/656/10 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 maja 2010 r. w sprawie dofinansowania Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza” – usługi w zakresie e-Administracji i informacji przestrzennej Nr RPKP.04.02.00-04-001/09 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 4 Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Działania 4.2 Rozwój usług i aplikacji dla ludności Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013. Przyjęcie tej uchwały oznacza, że Wydział Społeczeństwa Informacyjnego UM w Toruniu przystępuje do realizacji wspomnianego projektu.