Kujawsko-Pomorski Program Społeczeństwa Informacyjnego

Dnia 30 sierpnia 2012 roku w Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Przysieku z inicjatywy Piotra Całbeckiego Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego odbyła się konferencja poświęcona funkcjonowaniu Kujawsko-Pomorskiemu Programu Społeczeństwa Informacyjnego. Uczestnikami konferencji byli partnerzy projektu – przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego, którzy wspólnie z Samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego realizują projekt kluczowy osi 4 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 pod nazwą „Infostrada Kujaw i Pomorza–usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej”.

Głównym celem konferencji było przedstawienie całości systemu i poinformowanie o zasadach współfinansowania go przez wszystkich partnerów projektu w okresie trwałości oraz omówienie harmonogramu dalszych działań.  Przedstawiono szczegóły dalszej współpracy partnerów w czasie realizacji projektu, jaki i w jego okresie trwałości, który zgodnie z art. 57 rozporządzenia Rady Wspólnot Europejskich nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 trwa 5 lat.

Konferencję otwierał swoim przemówieniem Marszałek Województwa, który przedstawił poszczególne elementy programu społeczeństwa informacyjnego wielokrotnie podkreślał, że realizacja projektów tworzących Kujawsko-Pomorski Programu Społeczeństwa Informacyjnego ma ogromne znaczenie dla rozwoju naszego regionu.

Szczegółowy zakres zadań Kujawsko-Pomorskiego Programu Społeczeństwa Informacyjnego przedstawił Mariusz Krupa Dyrektor Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego, który podkreślił, że budowa i rozwój Kujawsko-Pomorskiego Programu Społeczeństwa Informacyjnego jest procesem długofalowym bardzo złożonym, na który składają się przede wszystkim :

  • ·   rozwój infrastruktury jako podstawowego narzędzia transmisji informacji,
  • ·   rozwój treści i usług udostępnianych poprzez tę infrastrukturę,
  • ·   wiedza i umiejętności pozwalające na tworzenie, przetwarzanie, udostępnianie oraz wykorzystywanie informacji i usług elektronicznych.

Szczególny nacisk został położony przez dyrektora na zasady współpracy we współrealizacji i współfinansowaniu projektu  w okresie trwałości przez wszystkich uczestników Infostrady. Przedstawione zostały szacunkowo określone ceny poszczególnych usług przypadające na poszczególnych partnerów.

Podczas konferencji wystąpili także eksperci ściśle współpracujący z Departamentem Społeczeństwa Informacyjnego przy realizacji dokumentacji przetargowej a zajmujący się poszczególnymi elementami projektu i problematyką związaną
z mechanizmem zarówno społecznym jak i technicznym sprzyjającym rozwojowi Społeczeństwa Informacyjnego. W roli prelegentów wystąpili:  Grzegorz Fiuk Prezes Szczecińskiego Parku Naukowo- Technologicznego, Adam Bujarkiewicz przedstawiciel Uniwersytetu Technologiczno- Przyrodniczego w Bydgoszczy, Paweł Bukowski Prezes Kujawsko Pomorskiej Sieci Informacyjnej, Krzysztof Nowakowski przedstawiciel Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego oraz Robert Nowak przedstawiciel Departamentu Spraw Społecznych.

Podczas prelekcji wygłaszanych na konferencji zaznaczano, że Kujawsko-Pomorski Programu Społeczeństwa Informacyjnego to nie tylko projekt „Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej”, jednostki samorządu terytorialnego, ale zintegrowane działania wszystkich projektów realizowanych w ramach osi 4 w szczególności:

– „e-Usługi – e-Organizacja – pakiet rozwiązań informatycznych dla jednostek organizacyjnych województwa kujawsko-pomorskiego”, szpitale, jednostki samorządu terytorialnego (szkoły) i instytucje kultury,

– „Budowa infrastruktury dla Regionalnego Ośrodka Społeczeństwa Informacyjnego” – szkoły oraz wszelkie pozostałe jednostki należące do administracji samorządowej jak i mieszkańcy gmin WK-P, wykluczeni cyfrowo lub nie posiadający dostępu do sieci.

Również odpowiednie wykorzystanie narzędzia do transmisji danych, jakim jest Kujawsko-Pomorska Sieć Informacyjna Spółka będąca w 100% własnością województwa.

Kujawsko-Pomorski Programu Społeczeństwa Informacyjnego jest zbiorem projektów finansowanych ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Partnerów oraz UE ma na celu dostarczenie ponad 2 milionom mieszkańców regionu: powszechności dostępu do Internetu i co za tym idzie zasobów informacyjnych, oraz platformy służącej wymianie doświadczeń i integracji lokalnej społeczności. W ten sposób województwo, które ma na uwadze wyrównywanie szans zapewni zainteresowanym mieszkańcom dostęp do wiedzy i nowoczesnych technologii.

Dzięki wzmocnieniu i rozbudowie infrastruktury powszechne stanie się wykorzystywanie szerokiej gamy usług elektronicznych z zakresu edukacji, ochrony zdrowia, kultury, administracji i bezpieczeństwa, co niezawodnie wpłynie na podniesienie, jakości życia w regionie.

Po wygłoszeniu referatów przez prelegentów, obecnych na sali gości zaproszono do wzięcia udziału w dyskusji po której zakończono spotkanie.