Konsultacje z przedstawicielami miast prezydenckich w zakresie cyfryzacji województwa


Spotkania Miast Prezydenckich

W czerwcu br. odbyły się kolejne spotkania z przedstawicielami wszystkich miast prezydenckich w związku z trwającymi konsultacjami dotyczącymi działań z zakresu informatyzacji, które województwo wraz z samorządami lokalnymi planuje zrealizować w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Celem spotkań było wypracowanie zintegrowanego i spójnego podejścia do informatyzacji województwa, ustalenie zasad współpracy oraz założeń do projektów informatycznych, które w efekcie mają doprowadzić do stworzenia nowych e-usług dla obywateli. Omówione zostały zakresy planowanych projektów, a także plany poszczególnych miast w zakresie informatyzacji. Przedstawiono model realizacji i utrzymania oraz systemowe podejście do realizacji projektów informatycznych. Skupiono się na konsolidacji pozwalającej wykorzystać efekt skali w celu optymalizacji kosztów i umożliwiającej wprowadzenie spójnych standardów wymiany danych w celu budowy zintegrowanych e-usług. Cztery miasta Grudziądz, Inowrocław, Włocławek oraz Bydgoszcz dostrzegają zalety rozwoju informatyzacji województwa w systemowym podejściu i zgodnie deklarują swój udział w planowanym przedsięwzięciu. Miasto Toruń w zakresie realizacji projektów informatycznych preferuje podejście całkowicie indywidualne i samodzielne dopuszczające jednak niewielkie partnerstwo z miastami na prawach powiatu.

Planowane jest spotkanie podsumowujące, na którym przedstawimy uzgodnione stanowiska wypracowane podczas spotkań wraz z założeniami projektowymi wynikającymi miedzy innymi z analizy przesłanych ankiet.