Studium wykonalności

Znane są już wyniki wyboru oferty w ramach ogłoszenia postępowania o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na opracowanie studium wykonalności oraz dokumentacji technicznej dla projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2009-2013.

Firmą, która spełniła warunki udziału w postępowaniu i jednocześnie zaproponowała w swojejofercie cenę nie przekraczającą środków jakie zamawiający może przeznaczyć na realizację zamówienia jest Krajowa Agencja Informacyjna „INFO” Sp. z o.o.