O projekcie

Image 1

Projekt “Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”

Projekt „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”  ułatwi mieszkańcom województwa dostęp do kluczowych informacji i usług administracji publicznej, zapewniając im możliwość załatwiania spraw urzędowych drogą elektroniczną.

Image 1

Projekt “Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”

Projekt „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”  ułatwi mieszkańcom województwa dostęp do kluczowych informacji i usług administracji publicznej, zapewniając im możliwość załatwiania spraw urzędowych drogą elektroniczną.

Image 1

Uzasadnienie realizacji projektu

W 2016 i 2017 roku Województwo Kujawsko-Pomorskie wraz z wykonawcami Studium Wykonalności projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” przeprowadzili badania ankietowe, których wyniki pokazały, że w dalszym ciągu, pomimo realizacji wcześniejszych projektów informatycznych, odsetek spraw załatwianych drogą elektroniczną pozostaje na niskim poziomie – zaledwie 25,6% mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego korzystało przez Internet z usług administracji publicznej.

Image 1

Uzasadnienie realizacji projektu

W 2016 i 2017 roku Województwo Kujawsko-Pomorskie wraz z wykonawcami Studium Wykonalności projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” przeprowadzili badania ankietowe, których wyniki pokazały, że w dalszym ciągu, pomimo realizacji wcześniejszych projektów informatycznych, odsetek spraw załatwianych drogą elektroniczną pozostaje na niskim poziomie – zaledwie 25,6% mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego korzystało przez Internet z usług administracji publicznej.

Powodem takiego stanu rzeczy był m.in. brak mechanizmów przepływu danych pomiędzy rejestrami prowadzonymi przez administrację publiczną, co powodowało niekompletność gromadzonych informacji i w efekcie prowadziło do dezaktualizacji. Ponadto analiza wykazała potrzebę uzupełnienia infrastruktury sprzętowej w różnym zakresie. Wskazana sytuacja w równym stopniu dotyka samorządy gminne, powiatowe jak i województwo. Partnerzy Projektu wskazali m.in. na konieczność usprawnienia zarządzania infrastrukturą IT, udostępnienie archiwum dla elektronicznego obiegu dokumentów czy wdrożenie narzędzi pozwalających na publiczne udostępnienie rejestrów i ewidencji.

Jako kluczowy element projektu wskazano konieczność integracji systemów wewnętrznych urzędów z systemem obiegu dokumentów oraz System Informacji Przestrzennej, aby udostępnić możliwości świadczenia usług o wysokim poziomie dojrzałości, co oznacza m.in. umożliwienie swobodnej komunikacji urząd-obywatel, obywatel- urząd czy urząd-urząd. Potrzeba taka szczególnie widoczna była w miastach na prawach powiatu (prezydenckich), w których mieszka prawie 40% mieszkańców województwa.

Cel projektu

Celem projektu jest zwiększenie zakresu stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) w sferze usług publicznych przez mieszkańców województwa za pomocą udostępnienia odpowiednich narzędzi pozwalających im realizować sprawy urzędowe przez Internet. Udostępnienie spójnej, kompleksowej informacji z obszaru e-Administracji i Systemu Informacji Przestrzennej w postaci cyfrowej mieszkańcom naszego regionu pozwoli osiągnąć cel główny projektu, jakim jest kontynuacja wsparcia wzrostu konkurencyjności gospodarki województwa kujawsko-pomorskiego w skali krajowej i międzynarodowej poprzez dalszą rozbudowę infrastruktury społeczeństwa informacyjnego. Poprawa dostępności informacji i zasobów publicznych zwiększy uczestnictwo obywateli w życiu publicznym.

  Image 1

  Efekty realizacji projektu

  W wyniku realizacji projektu mieszkańcom regionu dostarczona zostanie spójna, kompleksowa informacja z obszaru e-Administracji oraz informacji przestrzennej. Zostanie stworzona platforma wymiany i udostępniania danych, jednocześnie nowe moduły i oprogramowanie umożliwią Partnerom projektu – jednostkom samorządu terytorialnego sprawniejsze poruszanie się w obrębie Elektronicznego Obiegu Dokumentów.

  Image 1

  Projekt przyczyni się do podniesienia efektywności działań administracji samorządowej oraz jakości usług publicznych oraz zwiększy zakres stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych w sferze usług publicznych. Realizacja projektu tym samym będzie miała istotny wpływ na wyrównanie dysproporcji w dostępie do administracji. Wdrażane rozwiązania będą funkcjonowały na poziomie gminnym, powiatowym i wojewódzkim, wspomagając zarządzanie, promocję oraz rozwój gmin, powiatów i województwa. Realizacja usprawni kontakty urząd-przedsiębiorca, urząd-obywatel oraz urząd-urząd.

  Image 1

  Projekt przyczyni się do podniesienia efektywności działań administracji samorządowej oraz jakości usług publicznych oraz zwiększy zakres stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych w sferze usług publicznych. Realizacja projektu tym samym będzie miała istotny wpływ na wyrównanie dysproporcji w dostępie do administracji. Wdrażane rozwiązania będą funkcjonowały na poziomie gminnym, powiatowym i wojewódzkim, wspomagając zarządzanie, promocję oraz rozwój gmin, powiatów i województwa. Realizacja usprawni kontakty urząd-przedsiębiorca, urząd-obywatel oraz urząd-urząd.

  Informacje o projekcie

  Wartość projektu: 134.613.779,42 zł w tym dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 –  109.054.999,99 zł oraz ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Partnerów Projektu – 25.558.779,43 zł

  Okres realizacji: 30.09.2017 – 31.12.2023

  Partnerzy projektu: W projekcie „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” bierze udział 111 partnerów, w tym 109 jednostek samorządu terytorialnego oraz Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie
  i Związek Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Liderem projektu jest Województwo Kujawsko-Pomorskie a realizowany jest przez Wydział Realizacji E-Projektów Departamentu Realizacji Projektów Unijnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

  Produkty projektu

  Dowiedz się więcej

  W ramach projektu uruchomiono dla pacjentów e-usługi dostępne również w aplikacjach na systemy mobilne:

  Geneza projektu

  Realizacja projektu

  Produkty projektu